قالب وبلاگ


آتش پنهان
نگاهی به آثار و اندیشه های خلیل صارمی نایینی (ناصر) شاعر و نویسنده انقلاب و دفاع مقدس ،جانباز شیمیایی ، استاد هنرهای رزمی ، روان 
نظر سنجی
نظر شما؟تعاریف علم اقتصاد

به معنی وسیع کلمه اقتصاد مطالعه در بهزیستی انسان است ،و برای بهتر زیستن ،انسان نیاز به 

مال و ثروت دارد، با این شرایط که : رفع حاجت کند ، قابلیت تصرف و تملک داشته باشد، قابل نقل

 و انتقالات حقوقی باشد ،کمیاب باشد .1

از آنجا که از علم اقتصاد تعریف واحد و همه پسندی تاکنون ارائه نگردیده عده ای آن را علم 

توزیع و تولید گفته اند وآقای ژان باتیستسه فرانسوی آن را علم قوانین حاکم بر ثروت و نشان

 دهنده طرق تشکیل  و توزیع و مصرف دانسته و به نظر آلفرد مارشال واستاد کینز ،اقتصاد مطالعه

 آن قسمت از فعالیت فردی واجتماعی است که اساسا به منظور تامین رفاه مادی و استفاده از 

شرایط مادی بهزیستی به کار رفته باشد .2

وتعاریف دیگری که خواننده محترم در صورت نیاز میتواند به منبع معرفی شده مراجعه نماید.

دو واژه مهم

کلیه تحلیلهای اقتصادی بر حسب بزرگی و کوچکی میتوانند به صورت میکروسکوپی و یا

 ماکروسکپی انجام شوند.

میکرو و ماکرو در اصل دو کلمه یونانی هستند که معادل فارسی آنها کوچک و بزرگ ویا در 

اصطلاح اقتصادی ما خرد و کلان است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کلیات اقتصاد . دکتر باقر قدیری اصل

 اقتصاد دانان برجسته فرانسوی از قرن  19و 20 و معاصر . منبع قبلی


اقتصاد خرد و اقتصاد کلان دو شاخه اصلی علم اقتصادند که اقتصاد خرد بررسی کردار و فعالیتهای

 انفرادی افراد یا گروههای مشخص افراد مثل خانواده و بنگاه است ومطالعه آنها در بازارها مورد

 نظر است اما اقتصاد کلان تحلیل پدیده های اقتصادی با دید وسیع به مقیاس جامعه با توجه به

 مقادیرکل است وبه پدیده های کلی در سطح جامعه مانند پس انداز ملی ، سطح تولید و اشتغال و 

غیره می پردازد .

قوانین اقتصادی

اگر از قوانین اخلاقی در موضوعیت قیمت عادله ، سود عادله ، مزد منصفانه و غیره بگذریم قوانین

 اقتصادی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .

دسته اول قوانین و نظامات اقتصادی مخلوق اراده هیأت اجتمائیه است که مجموعه قواعد حقوقی 

در زمینه اقتصادی مثل قانون تثبیت قیمتها ، قانون جلب سرمایه های خارجی ، قانون اصلاحات 

ارضی، مقررات مربوط به صادرات و واردات و قانون مربوط به حد اقل مزد و غیره است .

ودسته دوم قوانین و نظامات طبیعی و روابط منظم بین پدیده ها است که عقل آنها را کشف و منطق و

 تجربه آنها را تائید میکند مانند: قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی ، قانون جانشینی ، قانون وحدت

 بها ، قانون گرشام ، قانون انگل ، قانون عرضه و تقاضا و قانون بازارهای ژان باتیستسه . 1

دو مکتب مهم

 1 - سیستم مارکسیستی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلیات اقتصاد . دکتر باقر قدیری اصل . ص24


آنگاه که این مکتب را در زمینه اقتصادی آن بر رسی میکنیم نمی توانیم جنبه سیستمی آن را که در

 سوسیالیسم ، کمونیسم و مارکسیسم مجسم شده است از صورت علمی آن که عبارت از ماتریالیسم

 تاریخی یا جنبه مادی تاریخ است جدا سازیم .

مارکسیسم می پنداردکه در ماتریالیسم تاریخی قوانین عمومی را بدانسان که بر سراسر تاریخ توده

 های بشری تسلط دارد معین کرده ، و در این قوانین برای هر مرحله ای از حیات انسان و حقایق

 اقتصادی آن که با گذشت زمان همیشه در حال تحول است ، نظامی حتمی کشف کرده است .

به زعم مارکسیسم ، ماتریالیسم تاریخی نظام اقتصادی خویش را بر جامعه تحمیل میکند و نظام 

اجتماع را طبق مرحله تاریخی و شرایط خاص مادی آن می سازد وروزی که در آزمایش علمی خود

 توفیق حاصل کند ،  مرجع نهایی تعیین نظام اقتصادی و نظام اجتماعی برای تمام مراحل تاریخی

 حیات انسان خواهد بود.که اگر واقعا این ادعا درست در میآمد لازم بود که ایمان به هر یک از

 سیستمهای اقتصادی حتی سیستم اسلام مردود شمرده شود. اما خوشبختانه در زمان خودمان دیدیم 

که اصل و اساس این مکتب به چه روزی افتاد تا چه رسد به نظریات اقتصادی آن که دیگر جای

 بحث ندارد .

اهداف سوسیالیسم

اهداف اصلی سوسیالیسم عبارت بودند ازمحو طبقات ، تسلط طبقه کارگر(دیکتاتوری پرولتاریا) ، 

ملی کردن منابع ثروت و ابزار تولید سرمایه و توزیع بر اساس ، از هر کس بر حسب نیروی او

 و برای هر یک بر حسب کار او .

روش کمونیسم

در این روش هدف اصلی  از بین بردن طبقات ، حذف پرولتاریا و در اصل حذف حکومت وسیاست ،

 ملی کردن ابزار تولید سرمایه و ملغی کردن ابزار تولید فردی که به عبارت دیگر مالکیت فردی را 

چه در زمینه تولید و چه در زمینه مصرف ممنوع میکند و مشی آن به این صورت است که : از هر

 کس بر حسب نیروی او، اما برای هر یک بر حسب احتیاج او ،که این روش تعدیل قاطعی برای اصل

 چهارم سوسیالیسم است .

2 - سیستم کاپیتالیسم (سرمایه داری جدید)

در معرفی این سیستم ابتدا لازم است این نکته را متذکر شویم که اولا این سیستم نتیجه قوانین علمی

 نمی باشد و ثانیا قوانین علمی در این اقتصاد رنگ سیستمی دارند.

این سیستم اقتصادی بر سه پایه اصلی پایه ریزی شده که عبارتند از :

الف  نظام سرمایه داری مالکیت خصوصی را به طور محدود محترم میشمارد.

ب  به هر فردی این فرصت داده شده که از مایملک خود و امکاناتی که در آن وجود دارد بهره کشی

 کند و با ابزار و اسلوبهای مختلف ثروت خود را افزایش دهد.

ج  این نظام علاوه بر آزادی بهره کشی ، آزاد مصرف را نیز تضمین کرده و فرد آزاد است آنطور 

که دلش بخواهد خرج کند .1

از آنچه در معرفی دو مکتب گذشت با یک نگاه سریع میتوان به تفاوت و تضاد فاحش این دو مکتب 

پی برد که اساس اولی مالکیت اشتراکی و دیگری مالکیت فردی است و اختلاف آن دو رانسبت به 

فرد و اجتماع در حد افراط و تفریط به خوبی نشان می دهد واگر مو شکافانه و عمیق به آن بنگریم

 این حقیقت انکار ناکردنی آشکار میشود که هر دو نظام بر پایه نظریه های فردی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقتصاد ما جلد اول .محمد باقر صدر . ترجمه محمد کاظم موسوی .ص274


 پی ریزی شده اند و به انگیزه های ذاتی و خود خواهی تکیه میکنند.

در حفیقت کاپیتالیسم خود خواهی یک فرد خوش شانس را محترم شمرده و خواهش او را بر آورده

 می سازد و مارکسیسم متوجه افراد بدون شانس شده و بر انگیزه ها وخود خواهی آنان تاکید کرده 

و آنها را بر آورده می سازد.اما از نظر عقلی آن نظامی صحیح و مقبول است که بر نیروهایی غیر

 ازخود خواهی ها و انگیزه های ذاتی تکیه داشته باشد و هم مصالح فرد و هم مصالح اجتماع را

 تواماً مد نظر قرار دهد.

برخی از الگوهای موجود توزیع

در این قسمت به صورت بسیار مختصر به معرفی الگوهای توزیع پرداخته شده تا ذهن خواننده جهت

 مقایسات بعدی آماده تر باشد

 الگوی فیزیو کرات ها

نظریه پرداز اصلی این گروه دکتر کنه است. آنها توانستند قوانینی را برای توزیع کشف کنند و عوامل

 حاکم بر توزیع را بشناسند ،اما نتوانستند راه حل مناسبی برای توزیع ارائه دهند.

اینان اولین اقتصاد دانانی هستند که توزیع در آمد ملی را بین گروههای اجتماعی به مقیاس ملت

 بررسی کردند و تولید ملی حقیقی را با تو لید کشاورزی یکی دانسته و عقیده داشتند که اجتماع به 

سه طبقه  مالک ، کشاورز و بی حاصل تقسیم میشود .

 الگوی کلاسیک

 نظریه پردازان اصلی این الگو آقایان آدام اسمیت و ریکاردو هستند که اولی طرفدار

افزایش مزد ، افزایش سود و افزایش رانت است ، 1 ودومی به تقسیم اقتصاد به دو بخش صنعتی

 و کشاورزی و توزیع در آمد ملی معتقد است .

 3 - الگوی مارکس

مارکس به تئوری ارزش کار معتقد است و در این تئوری ارزش اضافی مورد نظر است چرا که

 دستمزد پرداخت شده در ازای کار ، کمتر از ارزش تولید است .

 الگوی نئو کلاسیک

عمده نظریه پردازان این سیستم آقایان جون باتس کلارک و هیکس می باشندکه در واقع پردازنده

 تئوری سرمایه و کار (اقتصاد استاتیک) هستند . جامعه دارای اقتصاد استاتیک جامعه ای است که

 در آن جمعیت ، مقدار سرمایه ، روش تولید، سازمان صنعتی و نیاز مصرف کنندگان تغییر نکند .

 الگوی توزیع اخلاف کینز

عمده نظریه پردازان این الگو خود استاد کینز و همچنین کارتر و کالدور هستند که بیشتر به برا بری

 سرمایه گذاری و پس انداز و مربوط دانستن توزیع به در آمد ملی معتقدند و بر این اساس نظریاتشان

 بیشتر تعادلی و کوتاه مدت است .  

 الگوی سه اقتصاد دان بزرگ

ویلیام استانلی جونس (انگلیسی) ، کارل منگر (اطریشی) و لئون والراس (فرانسوی) به

توجیه ارزش از طریق مطلوبیت نهائی و تعمیم آن در امر تولید ، توزیع و مصرف ، نه از

(رانت به معنی : در آمد ناشی از اراضی مالک) طریق بررسی هزینه معتقدند .

 الگوی اقتصادی اسلام

به دلیل گستردگی موضوع و شناخت بهتر و بیشتر این نظام بخش بعدی به معرفی این الگو

 اختصاص داده شده است .


خلیل صارمی نایینی «ناصر»

فروردین1378
طبقه بندی: فصل اول، 
برچسب ها: استاد نایینی، پایه گذار سرود و اهنگهای انقلابی در نایین . جرقویه، فرمانده دوران دفاع مقدس در کردستان و جنوب،  
[ چهارشنبه 1390/11/12 ] [ 07:12 بعد از ظهر ] [ میلاد صارمی نایینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کس چه داند زآتش پنهان من
آه از ســـوز درون جـــان مـــن
***
کربلای جبـــهه ها یادش به خیر
شور و غوغای دعا یادش به خیر

***
سپاس از همه عزیزان بازدید کننده سایت
سلامت و شادکامی شما ارزوی قلبی ماست

پس از بهره مندی از سایت آن را به دوستان خود معرفی نمائید.

***
توجه * توجه

آلبومها ی تصاویر استاد نایینی و کلیپ ها در صفحات جانبی قرار دارند

*****
استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع میباشد.
هرگونه سوء استفاده و یا نشر ناقص مطالب و نظرات به منظور بهره برداری غیر اصولی پیگرد قانونی دارد

*#*#*
عزیزان بازدید کننده در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به سایت با آدرس :

http://ostadnaser.ir/

از آدرس :
http://bargesabz14.mihanblog.com/

استفاده نمایید.

با سپاس فراوان
مدیر سایت آتش پنهان
میلاد صارمی نایینی
موضوعات
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما
فروش بک لینک طراحی سایت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات