قالب وبلاگ


آتش پنهان
آثار و اندیشه های خلیل صارمی نایینی (ناصر) شاعر و نویسنده معاصر ،جانباز شیمیایی ، استاد هنرهای رزمی ، روان درمانگر و مدرس ادبیات 
نظر سنجی
نظر شما؟نظام اقتصادی اسلام

ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی بر سه اصل اساسی استوار است که عبارتند از:

 اصل مالکیت مختلط  (فرد ، اجتماع ، دولت )

 اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود (آزادی در چهار چوب ارزشهای معنوی و اخلاقی)

که این محدودیت به دو شکل تجلی می یابد.

الف  محدودیت ذاتی که در سایه تربیت خصوصی و بر اساس آن اسلام فرد را در اجتماع پرورش

 می دهدو هدف آن ایجاد معنویت صحیح در انسان آزاد است .

ب  محدودیت عینی که در جامعه اسلامی از خارج به وسیله نیرویی فرد را ملزم به رعایت آن

 می سازند و بر این اصل استوار است که آنچه در شرع مقدس در باره آن حکم صریح (نص)

 وجود دارد فرد را در آن حق دخالت نیست .

اجرای محدودیتهای عینی در اسلام به این شکل است که اولا شریعت اسلامی در منابع اصلی و

 عمومی خود تصریح کرده که کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی که از نظر اسلام باز دارنده تحقق

 ایده ها و ارزشهای اسلامی است مانند ربا و احتکار ممنوع میباشد ، ثانیاً اسلام اصل نظارت

 حکومت اسلامی و ولی امر را بر فعالیت عمومی و دخالت دولت برای حمایت از مصالح عمومی 

و حفظ و حراست از آن وضع کرده تا وسیله ای برای محدود کردن آزادی های افراد در کارهایی که 

با آن سر و کار دارند باشد و در قرآن کریم نیز با صراحت به این مطلب پرداخته و می فرماید :

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.

از خداوند و رسول و ولی امر اطاعت کنید .

 اصل عدالت اجتماعی

اسلام نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی را (الگوی توزیع ) از عناصر و تضمین هایی برخور دار

 ساخته که توزیع قادر بر تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی بوده و با ارزشهایی که بر پایه آنها استوار

 است انسجام داشته باشد .

عدالت اسلامی دارای دو اصل عمده و اساسی است که با بهره گیری از این دو اصل ، ارزشهای

 عادلانه اجتماعی به صورت اجتناب ناپذیری تحقق می یابد و عبارتند از :

الف  اصل همکاری عمومی ( تکامل عام )

ب  اصل توازن اجتماعی

برخی از مقرررات هماهنگ اسلام برای رشد تولید و توزیع عادلانه 1

 اندوختن پول و زر و سیم ممنوع

اسلام مالیات زکات را بر پول راکد وضع کرده به طوری که هر سال تکرار می شود و در صورتی که

 این اندوختن چند سالی به طول انجامد این مالیات تقریبا همه پول اندوخته شده را (جز بیست دینار

 آخر ) به خزانه بیت المال سرازیر میکند و در قرآن کریم نیز هشدار می دهد و می فرماید :

 وکسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره میکنند و در راه خدا انفاق نمی کنند آنها را به عذاب

 دردناک بشارت ده و روزی که آن طلا و نقره در آتش دوزخ گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلوی

 آنها را به آن داغ کنند و فرشتگان عذاب به آنها گویند این است نتیجه آنچه از زر و سیم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 - اقتصاد ما . هحمد باقر صدر . ترجمه ع- اسپهبدی . جلد دوم ص 252 تا 261


 بر خود ذخیره کردید ،اکنون بچشید طعم عذاب سیم و زری را که اندوخته می کردید.)

 ربا ممنوع

 نتایج شوم این پدیده در زمینه توزیع ، و در توازن عام اقتصادی آشفتگی و اخلال پدید می آورد و

 در نتیجه سرمایه در جهت مضر حرکت خواهد کرد .

 کنترل همه جانبه دولت اسلامی بر تمام شعب تولید و گردش سرمایه و بازار تا از این طریق

 زمینه تسلط نامشروع افرادی خاص بر بازار از بین برده شود

 رها کردن زمین معمور وبلا استفاده کردن آن به طوری که آثار ویرانی و خرابی بدان راه یابد

 ممنوع . (در صورت خود داری از عمران ، آن زمین از او گرفته شده و ولی امر اداره امور آن را

 به عهده می گیرد و به نحو مقتضی از آن بهره برداری میکند .)

  حمی در اسلام ممنوع  .  لا حمی الا لله ولرسوله1

 احیا کردن منابع طبیعی و سپس بلا استفاده گذاشتن آن به وسیله تعطیل عملیات عمرانی و

 همچنان در اختیار داشتن آن ممنوع ، زیرا دستگاه تولید با این عمل دچار رخوت و سستی می گردد .

7 -  در آمد های بدون کار ممنوع . (بیشتر واسطه گری منظور نظر است)

 واگذاری منابع طبیعی به صورت اقطاع ، از طرف دولت به افراد ، بیش از قدرت فردی

1 -  محقق نجفی در کتاب جواهر می گوید : مردم در جاهلیت هر گاه جاهایی سر سبز و خرم را در

 دامنه کوهها و یا دشتها میدیدند طبق معمول در آنجا کلبه ای بنا می کردند و تمام زمین های اطراف 

را تا آنجا که صدای سگشان به گوش میرسید و در حدود پاسداری سگ بود از آن خود میدانستند و 

لذا نام  (حمی)  بر آن نهاده اند .

آنها برای بهره برداری ممنوع . ( طبیعی است که با واگذاری بیش از توان فرد ، سرمایه ها و

 امکانات تولیدی با کاهش بازده مواجه خواهند شد .

 فعالیتهایی که از نظر تولید عقیم هستند مانند : قمار ، سحر و شعبده ممنوع .

10  خرجهای زاید و سبک سرانه حرام .

11  واسطه گری به عنوان شعبه ای از مراحل تولید حرام .

12  اموال شخص پس از فوت متعلق به اقربا و نزدیکان (ورثه) اوست و در صورت نبودن هیچ

 وارثی متعلق به دولت است .

13  تامین اجتماعی برای کسانی که به کار و فعالیت اقتصادی بپردازند .

14  سوء استفاده افراد بیکار و انگل از دسترنج افراد جامعه ممنوع .

15  اسراف و تبذیر ممنوع و حرام تا بدین وسیله سرمایه در جریان تولید مفید قرار گیرد

16  فرا گرفتن علوم و فنون روز بر مسلمانان واجب است .

17  تاکید بر اخذ عالی ترین حد تخصص در زمینه های مختلف علمی ، معنوی و مادی .

18  اجازه به دولت در جهت جلب قسمت اعظم نیروی انسانی و شاغل کردن آنها در بخش عمومی

 برای جلو گیری از به هدر رفتن نیروی کار .

19  برنامه ریزی مناسب دولت برای جلو گیری از بروز و ظهور هرج و مرج در روابط اقتصادی .

و بسیاری از دستور العمل های دیگر که به دلیل اجتناب از اطناب کلام از ذکر آنها خود داری شد.

شهید بزرگوار مرتضی مطهری نیز دو عامل عمده  زیر را مانع رشد و توزیع ثروت عمومی میداند .1

 تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالکین خصوصی . (کاپیتالیسم )

 اشتراک عمومی و اصل کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج . (کمونیسم )

ایشان عقیده دارندکه منابع ثروت باید در جریان و مورد استفاده ، و نیروی عمل باید آزاد و فعال باشد .

مالکیت خصوصی محترم است اما باید نظارت کامل بر طرق در آمد بشود که از طریق مشروع به 

دست آید و نظام اقتصادی نباید به گونه ای باشد که به وسیله زور و یا به وسیله اضطرار فردی افراد

 دیگر را استثمار کند و دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی در کار باشد تا اگر احیانا

 کسی تخلف و یا غفلت کرد به دست مجازات سپرده شود و قبل از همه اینها تربیت و فرهنگ و

 اخلاق و ایمانی باشد که هر کس به حق خود قانع بوده و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و در

 این صورت است که اقتصادی سالم و در نتیجه جامعه ای رو به پیشرفت خواهیم داشت . 2

اگر در جامعه ای افراد بیش از حد معمول کار کنند و در عین حال نتوا نند زندگی خود را تامین کنند 

 آن جامعه بیمار است و علت آن نیز یا این است که قوانین اجتماعی آنها غلط است یا به علت گرانی

 ارزاق که خود معلول گرانی عوارض و گمرکات و مالیا تهاست نشان فساد دستگاه حکومت و مورد

 اعتماد نبودن آن است . 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -  نظری به اقتصاد اسلامی . مرتضی مطهری .ص 209 و 208

 -  نظری به اقتصاد اسلامی . مرتضی مطهری . ص 215

3 -   نظری به اقتصاد اسلامی . مرتضی مطهری . ص 220 و 219


خلیل صارمی نایینی«ناصر»

فروردین1378
طبقه بندی: فصل دوم، 
[ چهارشنبه 1390/11/12 ] [ 07:10 بعد از ظهر ] [ میلاد صارمی نایینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کس چه داند زآتش پنهان من
آه از ســـوز درون جـــان مـــن
***
کربلای جبـــهه ها یادش به خیر
شور و غوغای دعا یادش به خیر

***
سپاس از همه عزیزان بازدید کننده سایت
سلامت و شادکامی شما ارزوی قلبی ماست

پس از بهره مندی از سایت آن را به دوستان خود معرفی نمائید.

***
توجه * توجه

آلبومها ی تصاویر استاد نایینی و کلیپ ها در صفحات جانبی قرار دارند

*****
استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع میباشد.
هرگونه سوء استفاده و یا نشر ناقص مطالب و نظرات به منظور بهره برداری غیر اصولی پیگرد قانونی دارد

*#*#*
عزیزان بازدید کننده در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به سایت با آدرس :

http://ostadnaser.ir/

از آدرس :
http://bargesabz14.mihanblog.com/

استفاده نمایید.
*******
در کانال تلگرامی
"اسرار دانایی نایین "

t.me/naeinistyle

منتظر شما همراهان بزرگوار هستیم.
موضوعات:
طب ایرانی ، ،سلامت تن و روان ،عرفان و جذب و عبرتهای تاریخ
با مدیریت مستقیم استاد:
خلیل صارمی نایینی "ناصر"
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و روان درمانگر با سی سال تجربه امور پرورشی ومشاوره
شاعر ، نویسنده ، آهنگساز ، ویراستار متون ادبی
کارشناس ارشدادبیات و مدرس متون فارسی
استاد هنرهای رزمی شرق

با سپاس فراوان
مدیر سایت آتش پنهان
میلاد صارمی نایینی
موضوعات
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما
فروش بک لینک طراحی سایت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic